OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě swshop.jetimodel.com Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je JETI model s.r.o. IČO26825147 se sídlem Příbor, Lomená 1530, PSČ 742 58 a kupujícího. Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 25922 vedenou u Krajského soudu v Ostravě. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

 

Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Digitální produkt – jde o nehmotné zboží, které je dodáváno elektronicky, na email kupujícího

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení způsobu úhrady a přijetím objednávky JETI model, za případné chyby při přenosu dat JETI model nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Tento informační email nemá žádný vliv na uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


 

Objednávka


On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu jak nakupovat.

Možnosti podání objednávky:

 • využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku.


Náležitosti objednávky

U on-line objednávky je nutné vyplnit označená políčka:

 • jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)

 • dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy

 • telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží

 • kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku

 • případné doplňující údaje

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty).

 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy


Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

 

 

Ochrana osobních údajů


Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

 

Práva a povinnosti prodávajícího


Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou email adresu kupujícího. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad - faktura, která bude kupujícímu doručena na uvedenou email adresu ve formátu PDF.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 

 

Práva a povinnosti kupujícího


Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, dále pak email adresu,na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu a odebrat objednané zboží. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky digitálního obsahu.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu.

 

 

Platební podmínky


V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

 • bankovním převodem - na základě zálohového listu, platba se provádí předem a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet. 
   

 • Platební karta Master Card, Maestro, VISA, VISA Elektron, Diners Club- pokud disponujete některou z těchto karet, stačí vyplnit standardní údaje + spec. kód CVC. Údaje o své kreditní kartě nezadáváte do našeho systému, ale přímo do bankovního rozhraní 3D secure prostřednictvím šifrovaného SSL protokolu. Během několika sekund se dozvíte výsledek. Vaše peníze budou zinkasovány až po odeslání zásilky na Vaši email adresu.